1-191010221J2I0.png

2013年安徽华锦化工                                                      投资金额:2亿

 

2016年与中国航天科技集团合作投资航天航空玻璃          投资金额:10亿

 

2016年湖南常德华海机械                                                投资金额:2亿

 

2017年山东军星兵器                                                       投资金额:2亿